Regsadvies: Huwelikskontrak

‘n Huweliksbevestiging is altyd ‘n pragtige geleentheid wat dien as simbool van ‘n leeftyd wat twee mense beplan om met mekaar te spandeer. Dit is vir my egter altyd opvallend in my praktyk as ek met voornemende trou-paartjies konsulteer (gewoonlik op punt nege-en-negentig!) hoe min aandag gegee word aan die beplanning van die voorgename huweliksbedeling en die terme van ‘n Huweliksvoorwaardekontrak (HVK). Inteendeel is dit kommerwekkend hoe baie paartjies ‘n prokureur een of twee dae voor die seremonie benader vir die opstel van ‘n HVK en op dié stadium steeds nie weet volgens watter huweliksbedeling hulle die huwelik wil regeer nie. Selfs nog meer kommerwekkend is die hoeveelheid paartjies wat glad nie regsadvies kry voor die troue nie.

‘n Huwelik is ‘n lewenslange vennootskap tussen twee mense met baie mooi, en soms baie ernstige, implikasies. Dit is as gevolg van die implikasies dat dit belangrik is vir enige voornemende huwelikspaar om vroegtydig die tyd te neem om met ‘n prokureur te konsulteer en sodoende die moontlike huweliksbedelinge te verstaan. Na so ‘n konsultasie kan die bruid en bruidegom dan die kwessies behoorlik oorweeg en tot ‘n besluit kom wat albei se beste belange sal beskerm.

Tans in die Republiek van Suid Afrika bestaan daar drie moontlike huweliksbedelinge, elk met hul eie voordele en nadele. Hierdie bedelinge is ‘n Huwelik binne gemeenskap van goedere, ‘n Huwelik Buite Gemeenskap van Goedere met die Aanwasbedeling, en ‘n Huwelik Buite Gemeenskap van Goedere sonder die Aanwasbedeling. Dit is belangrik om te onthou dat daar geen regte of verkeerde bedeling bestaan nie, maar dat die keuse wat geneem word lewenslange implikasies behels en dus baie mooi oorweeg moet word alvorens ‘n besluit geneem word. Elke huwelik is uniek en elke huwelikspaar se situasie is uniek. Om die rede moet sogenaamde “one size fits all” HVK’s ten alle koste vermy word.

‘n Huwelik binne gemeenskap van goedere is die standaard posisie in Suid Afrika en sal die regerende huweliksbedeling wees in elke huwelik waar die partye nie ‘n HVK onderteken het nie. Kortliks behels ‘n huwelik binne gemeenskap van goedere dat die gades (man en vrou) se onderskeie boedels saamsmelt om ‘n gesamentlike boedel te vorm. Die gades besit dan elk ‘n onverdeelde gelyke aandeel in die gesamentlike boedel, wat dan bates en laste insluit. Die bedeling behels dat albei partye gelyke eienaarskap en risiko in die boedel geniet.

‘n Huwelik buite gemeenskap van goedere sonder die Aanwasbedeling behels dat albei partye uitsluitlik persoonlik verantwoordelikheid en eienaarskap besit ten opsigte van hul eie boedel en dat die ander party tot die huwelik geen verantwoordelikheid daarvoor hoef te aanvaar, en ook geen aanspraak daarop kan maak. Alle bates en laste van die onderskeie partye heg aan daardie party ter uitsluiting van die ander party. ‘n Uitsondering tot hierdie stand van sake kom gewoonlik tot bestaan wanneer die gades saam ‘n huis koop, in welke geval die Titelakte die gades as gesamentlike eienaars sal toon en die gades dan ook gesamentlike skuldenaars ten gunste van die bank wat die lening toegestaan het sal wees.

Die huwelik buite gemeenskap van goedere met die Aanwasbedeling is ‘n bedeling wat relatief onlangs in die Suid Afrikaanse Wet tot bestaan gekom het en is dit ook ‘n bedeling wat baie sterk tot die voordeel, of nadeel, van die gades kan funksioneer, afhangend van die omstandighede wat heers wanneer die HVK onderteken word, sowel as die bewoording van die HVK. Kortliks behels die huweliksbedeling die implikasies van ‘n huwelik buite gemeenskap van goedere met die proviso dat die gades sal deel in die Aanwas (of finansiële groei) wat plaasgevind het in die Huwelik. Die Aanwas word gewoonlik bereken ten tye van die oplossing van die Huwelik, hetsy deur egskeiding of dood van een van die gades. ‘n Party tot die huwelik se aanwas word bereken deur die aanvangswaarde van daardie gade ten tye die Huwelik in bestaan gekom het af te trek vanaf daardie gade se waarde wanneer die huwelik tot ‘n einde kom. Sodra albei partye se Aanwas bereken is, word die party met die kleiner (of geen) Aanwas se Aanwas-waarde afgetrek van party met die groter Aanwas se Aanwas-waarde. Die party met die kleiner Aanwas het dan ‘n eis teen die party met die groter Aanwas vir 50% van die bedrag wat bereken is. Hoewel die Aanwasbedeling baie ingewikkeld voorkom mag dit baie voordele vir huwelikspare inhou mits dit reg gebruik word.

Dit is belangrik dat mens onthou dat die bogenoemde ‘n baie breedvoerige uiteensetting is van die huweliksbedelinge in Suid Afrika en nie as formele regsadvies beskou kan word nie. Elke situasie is uniek en verdien unieke regshulp. Op die uiteinde is die Huweliksbevestiging en Wittebrood, hoewel mooi, slegs ‘n voorskou tot ‘n leeftyd wat twee mense saam spandeer – maak dus seker dat dié leeftyd op die regte terme saam spandeer word en dat albei partye die volle beskerming en voordeel van die Wet geniet.

Krediet: 


Artikel geskryf deur: Mervyn Vermeulen | Profiel foto: Kikitography