Regs Advies oor Huweliksvoorwaardekontrak

Alvorens ‘n persoon in die huwelik tree, is dit noodsaaklik om ‘n huweliksvoorwaardekontrak (HVK) te oorweeg.  Ingevolge die Suid-Afrikaanse Regstelsel, is ‘n mens outomaties binne gemeenskap van goedere getroud tensy die partye voor huweliksluiting ‘n HVK onderteken.

Huwelik binne gemeenskap van goedere

‘n Huwelik binne gemeenskap van goedere behels dat die bates en laste van beide gades voor die huwelik by huweliksluiting deel van die gemeenskaplike boedel uitmaak.  Dit is veral nadelig wanneer insolvensie in die prentjie kom.  Die gemeenskaplike boedel kan insolvent verklaar word wat die partye se handelingsbevoegdheid kan inperk en/of strem.  By die afsterwe van een van die gades, sal die gesamentlike boedel dan ook beredder word.

Wanneer die gades wel voor huweliksluiting ‘n HVK onderteken, kan hul huweliksgoederebedeling met of sonder die aanwasbedeling wees. Na 1984 moet die gades uitdruklik die aanwasbedeling uitsluit indien hulle net buite gemeenskap van goedere met uitsluiting van die aanwasbedeling getroud wil wees.  Huwelike gesluit met die uitsluiting van die aanwasbedeling, behels dat soos voor huweliksluiting dat beide gades hul afsonderlike boedels behou.  Hulle kan dus nie aanspreeklik gehou kan word vir mekaar se skulde en/of laste nie.  Daar word nie ‘n gemeenskaplike boedel na huweliksluiting gevorm nie.  Die partye se boedels sal ook apart beredder word.  Dit is vir partye dus baie meer voordelig om buite gemeenskap van goedere in die huwelik te tree as wat dit is om binne gemeenskap van goedere getroud te wees.

Huwelik buite gemeenskap van goedere

Wanneer partye besluit dat hulle buite gemeenskap van goedere met insluiting van die aanwasbedeling wil trou, is daar nogsteeds twee aparte boedels. Die aanwasbedeling is voordelig waar een party nie werksaam is nie en dus ekonomies onaktief is.  Dit is die tradisionele geval waar een gade tuis bly en die kinders versorg terwyl die ander gade die broodwinner is.  In die HVK sal beide partye die aanvangswaarde van hul onderskeie boedels voor huweliksluiting bekend maak. By afsterwe en/of egskeiding word die verskil tussen groei tussen die twee boedels bereken.  Die party wat die minste (kleinste) groei gedurende die huwelik gehad het, is geregtig op die verskil in groei tussen die twee boedels gedeel deur twee.  Gewoonlik word die berekeninge deur ‘n Aktuaris gedoen.  Dit kan baie ingewikkeld word.  Dit is dus noodsaaklik dat die voor – en nadele deur ‘n prokureur aan die partye verduidelik word.

Belangrikheid van HKV

Die belangrikheid van ‘n HVK kan dus nie genoeg beklemtoon word nie.  HVK geniet voorkeur bo ‘n testament, aangesien die HVK die regte en verantwoordelikhede tussen die gades reël.  Dit kan nie sondermeer gewysig word nie.  Die Hooggeregshof sal genader moet word indien daar wel wysigings aangebring moet word.  Dit is dus van kardinale belang dat die HVK met die nodige sorg en professionaliteit opgestel word.

HVK’s wat behoorlik opgestel is beskerm die belange van beide partye in die huwelik.  Dit sal indirek ook die kinders wat uit die huwelik gebore is asook enige kinders deur die egpaar aangeneem word, beskerm.  Die HVK is derhalwe ‘n belegging vir partye wat in die huwelik tree.

Artikel krediet:

  • Artikel geskryf deur: Nicolene Schoeman, Schoeman Prokureurs